Blog > Komentarze do wpisu
Sprzedaż papierosów w 2011. Zapasy można wyprzedać bez dodatkowej akcyzy!

 

Wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT z dnia 26 listopada 2010 r. rozwiązania zapobiegają ponoszeniu kosztów wzrostu stawki podatku VAT przez sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Sprzedaż tych wyrobów powyżej ceny maksymalnej uwidocznionej na opakowaniu zagrożona jest ponownym opodatkowaniem tych wyrobów podatkiem akcyzowym przy zastosowaniu stawki w wysokości 70% ceny maksymalnej.

Aby umożliwić sprzedawcom wyprzedaż znajdujących się po dniu 31 grudnia 2010 r. w obrocie wyrobów tytoniowych (oznaczonych maksymalną ceną detaliczną nie uwzględniającą jeszcze wyższej stawki VAT) po cenie wyższej od ceny maksymalnej o wysokość wzrostu kwoty podatku VAT, sprzedaż ta do dnia 28 lutego 2011 r. nie będzie podlegała przepisom sankcyjnym przewidzianym w ustawie o podatku akcyzowym.

Przepis przejściowy zawiera art. 38 ww. ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. nowelizacji ustawy o VAT.

W przypadku sprzedaży lub oferowania na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
  1)   oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy z rokiem produkcji 2010, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, ale w stopniu nieprzekraczającym kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT wynikającego z różnicy podatku VAT według stawki nowej, oraz stawki starej,
  2)   oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, z rokiem produkcji 2010, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, ale w stopniu nieprzekraczającym sumy kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy, oraz kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT wynikającego z różnicy okreslonej powyżej,

- do dnia 28 lutego 2011 r. nie stosuje się przepisów nakładajacych na podatnika obowiązek ponownej zapłaty akcyzy.

poniedziałek, 10 stycznia 2011, zazeczek

Polecane wpisy