Blog > Komentarze do wpisu
Zeznanie podatkowe za 2012

O wyborze odpowiedniego druku zeznania podatkowego za 2012 r. decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Okres składania zeznań podatkowych za 2012 r. rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2013 r. a kończy dnia 30 kwietnia 2013 r.

Przepisy ustaw podatkowych przewidują dwa wyjątki od tej generalnej zasady. Pierwszy z nich dotyczy osób rozliczanych przez płatników (otrzymujących na swój wniosek PIT-40 od zakładu pracy lub PIT-40A z urzędu od organu rentowego), które – co do zasady – nie muszą składać w urzędzie skarbowym odrębnego zeznania podatkowego. Drugi wyjątek dotyczy osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP, które opuszczają terytorium RP przed 30 kwietnia. W ich przypadku obowiązek złożenia zeznania podatkowego istnieje przed wyjazdem z Polski, co w praktyce może mieć miejsce już w trakcie 2012 r.

Zeznanie podatkowe składa się według ustalonego wzoru. Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje za 2012 r. 5 wzorów zeznań podatkowych. Są to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.
czwartek, 03 stycznia 2013, zazeczek

Komentarze
2015/04/30 11:27:38
Kary za małe pomyłki są irracjonalne, strata czasu i pieniędzy dla obydwu stron.
Obsługa prawna Warszawa